ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoopvoorwaarden van Fietsmobielnet,

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest -Nederland te Middelburg onder nummer 69099715 voor verkoop aan consumenten

1. Algemene verkoopvoorwaarden

1.1 In de winkel wordt aan de bezoeker middels een duidelijk zichtbaar bordje bij de kassa kenbaar gemaakt dat Fietsmobielnet algemene verkoopvoorwaarden voor verkopen aan consumenten hanteert.

1.2 De algemene verkoopvoorwaarden van Fietsmobielnet liggen in de winkel ter inzage.

1.3 Op een Overeenkomst is altijd die versie van de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op de datum van het tot stand komen van de Overeenkomst.

1.4 Om een beroep te kunnen doen op deze algemene verkoopvoorwaarden zal in ieder geval ook voldaan moeten worden aan de voorwaarden die gesteld worden aan een consumentenkoop in de Nederlandse wet- en regelgeving. Zie hiervoor ook het document ‘Koop en Garantie Fietsmobielnet’. Tot uitgangspunt bij het opstellen van deze algemene verkoopvoorwaarden is genomen de dwingendrechtelijk geldende Nederlandse wet- en regelgeving voor consumentenkoop inclusief de Europese Richtlijn Koop en Garantie. Indien een wetswijziging van de regeling inzake consumentenkoop daartoe op enig moment noodzaakt, zullen deze algemene verkoopvoorwaarden, niettegenstaande een mogelijk andersluidende tekst, steeds zo worden geïnterpreteerd en gehanteerd door Fietsmobielnet dat zij volledig in overeenstemming zijn met de op dat moment geldende wet- en regelgeving inzake consumentenkoop.

1.5 Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Fietsmobielnet en de Klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.

1.6 Naast deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen – uitsluitend indien dit expliciet is aangegeven – aanvullende voorwaarden zoals speciale actievoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten al dan niet in een specifiek aangegeven periode. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene verkoopvoorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.7 Indien de Klant naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Fietsmobielnet is ingestemd.

1.8 Fietsmobielnet behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Definities en toepasselijkheid

2.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a) Fietsmobielnet.

In deze voorwaarden aangeduid als: Fietsmobielnet

b) Klant

Iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan wie Fietsmobielnet een aanbieding of prijsopgave doet, offerte uitbrengt, met wie Fietsmobielnet een Overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.

c) Overeenkomst

Iedere overeenkomst die tussen Fietsmobielnet
en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

d) Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden van Fietsmobielnet

e) Kassabon

Met kassabon wordt bedoeld:

De originele kassabon van Fietsmobielnet

Met de kassabon wordt door Fietsmobielnet in specifieke gevallen gelijkgesteld een bankafschrift of rekening van een creditcardmaatschappij waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet voor de Klant toegestane methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn ook toegestaan.

f) Non-conformiteit

Een product is non-conform als het product ten tijde van de aflevering niet de eigenschappen bezit die de Klant op grond van de Overeenkomst mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Normale slijtage en onheil van buitenaf leiden nooit tot non-conformiteit.

g) Economische levensduur

Met economische levensduur wordt bedoeld de vermoedelijke of werkelijke periode waarna een product als verouderd geldt. Na het verstrijken van de economische levensduur kan het product mogelijk nog wel worden gebruikt.

h) Overmacht

Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Fietsmobielnet geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Fietsmobielnet kan worden verlangd.

2.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes van Fietsmobielnet, op alle orderbevestigingen en bestelformulieren van Klanten, op iedere door Fietsmobielnet met een Klant gesloten Overeenkomst en op alle andere rechtshandelingen tussen Fietsmobielnet en de Klant.

3. Prijzen

3.1 Aanbiedingen in foldermateriaal of website, prijsopgaven en offertes van Fietsmobielnet vormen een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod aan de Klant om een Overeenkomst met Fietsmobielnet aan te gaan. Fietsmobielnet is daaraan dus niet gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig door Fietsmobielnet is vastgelegd. Indien in enig geval een aanbieding, prijsopgave of offerte ondanks het bepaalde in de vorige volzin aangemerkt moet worden als een aanbod, geldt dat dit aanbod vrijblijvend is en door Fietsmobielnet te allen tijde kan worden herroepen of gewijzigd.

3.2 Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad strekt.

3.3 Prijzen die vermeld staan op de prijskaartjes die op of boven het schap of bij de betreffende producten zijn geplaatst in de Fietsmobielnet vestiging zijn te allen tijde leidend. Die prijskaartjes zijn altijd te herleiden tot specifieke producten door omschrijving c.q. artikelnummer.

3.4 De verkoopprijs luidt in Euro’s inclusief BTW, maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele montage, verzend- of bezorgkosten.

3.5 Kennelijke (schrijf)fouten in prijs of omschrijving van een product kunnen door Fietsmobielnet altijd worden gecorrigeerd. Indien de Klant evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst binnen zeven (7) dagen nadat Fietsmobielnet de betreffende (schrijf)fout kenbaar heeft gemaakt annuleren.

4. Offertes

4.1 Alle door Fietsmobielnet uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 7 (zeven) dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld.

4.2 Indien een geoffreerd product of onderdeel van een product uit het assortiment van Fietsmobielnet gaat en daardoor niet meer leverbaar is, behoudt Fietsmobielnet het recht om dit product of het betreffende onderdeel uit de offerte te halen, dan wel een gelijkwaardig alternatief daarvoor aan te bieden. Indien de Klant op basis van de betreffende offerte inmiddels een Overeenkomst met Fietsmobielnet heeft gesloten en de door Fietsmobielnet voorgestelde wijziging wezenlijk is, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5. Reservering

5.1 De Klant kan een product reserveren. Aan de reservering van een product zijn geen kosten verbonden, maar voor sommige producten geldt dat een aanbetaling is vereist. Als dat het geval is, wordt dit uitdrukkelijk aan de Klant gemeld. Standaard geld voor alle bestellingen vanaf €250,- (tweehonderdvijftig) een aanbetaling van 50% ZONDER UITZONDERING.

5.2 Wanneer u zich niet aan de afgesproken regeling houd en u besluit de bestelling en/ of reservering van het product niet af te nemen, dan vind er GEEN restitutie plaats van uw aanbetaling, dit ter compensatie van de gemaakte kosten, u krijgt uw aanbetaling NIET TERUG.

5.3 Indien de Klant een reservering wil maken, kan hij dit bewerkstelligen door telefonisch contact op te nemen met Fietsmobielnet of een reservering te plaatsen in samenwerking met een verkoopmedewerker van Fietsmobielnet .Fietsmobielnet bericht de Klant telefonisch, per e-mail of per sms-bericht zodra het gereserveerde product klaar ligt om te worden afgehaald.

5.4 Fietsmobielnet houdt, na kennisgeving als hiervoor bedoeld, het gereserveerde product 1 tot 3 werkdagen beschikbaar voor de Klant.

5.5 Fietsmobielnet behoudt zich het recht voor om een reservering, zonder nadere verklaring, te weigeren.

5.6 Fietsmobielnet bepaalt de volgorde van uitlevering in geval van reserveringen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Niettegenstaande feitelijke aflevering aan de Klant, blijft Fietsmobielnet eigenaar van het verkochte product zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Fietsmobielnet ter zake van enige met Fietsmobielnet gesloten overeenkomst, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen jegens Fietsmobielnet verschuldigd mocht worden aan rente en kosten.

7. Betaling

7.1 De Klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering.

7.2 Betaling dient plaats te vinden bij aflevering in contanten, middels pinbetaling of middels door Fietsmobielnet uitgegeven cadeau- of tegoedbonnen. Betaling per creditcard is toegestaan, mits (i) het een creditcard betreft waarvan in de winkel staat aangegeven dat deze door Fietsmobielnet wordt geaccepteerd, (ii) de Klant een identiteitsbewijs toont en als Fietsmobielnet daarom vraagt, erin toestemt dat een fotokopie van dat identiteitsbewijs wordt gemaakt en die kopie door Fietsmobielnet wordt behouden ten behoeve van haar interne administratie. Indien Fietsmobielnet voor het gebruik van een bepaalde creditcard een vergoeding van de Klant verlangt, wordt dit door Fietsmobielnet aan de Klant gemeld en staat dit ook op de Kassabon.

7.3 Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant is de Klant aan Fietsmobielnet een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij ieder deel van een maand als een volledige maand wordt gerekend, vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening. De Klant is in een dergelijk geval tevens gehouden om de (buiten)gerechtelijke kosten die Fietsmobielnet moet maken in verband met de incasso van haar openstaande vordering volledig te voldoen, met een minimum van Euro 200,-.

8. Afhalen in de winkel

8.1 De overeengekomen c.q. opgegeven (af)leverdatum of levertijd vormt geen fatale termijn, geldt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Informatie die Fietsmobielnet via haar internetsite, via e-mail, telefonisch, schriftelijk of in de vestiging verstrekt over leverdatum of levertijd is in alle gevallen louter indicatief.

8.2 Fietsmobielnet is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

8.3 Indien een product niet meer leverbaar is, wordt dit aan de Klant telefonisch of schriftelijk kenbaar gemaakt. Fietsmobielnet is in een dergelijk geval niet gehouden om de Klant een vervangend product onder gelijke voorwaarden aan te bieden.

8.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, reclame-uitingen, prijsvermeldingen, via internet, mondeling, telefonisch, e-mail of enig ander communicatiemiddel, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Fietsmobielnet garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding.

9. Ruilen en retourneren

9.1 De Klant kan een bij Fietsmobielnet gekocht product omruilen voor een of meer andere producten of retourneren tegen restitutie van de koopprijs binnen zeven (7) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, mits door de Klant aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

a) De Klant moet gelijktijdig de Kassabon overleggen;

b) Het product dient gekocht te zijn bij Fietsmobielnet;

c) Het product en alle accessoires daarbij en onderdelen daarvan moeten ongebruikt, compleet en onbeschadigd zijn;

d) Het product moet als nieuw in de originele en onbeschadigde verpakking zijn verpakt;

e) Een eventuele verzegeling mag niet zijn verbroken;

9.2 Uitgesloten van omruilen en retourneren zijn:

a) Licentie gebonden producten;

b) Softwarepakketten;

c) Hygiënische producten;

d) Speciaal voor u bestelde producten.

9.3 Ook uitgesloten van omruilen en retourneren zijn bij Fietsmobielnet gekochte producten die enige verandering hebben ondergaan, in de breedste zin van het woord, door toedoen van de Klant of derden. Bij een geschil heeft Fietsmobielnet het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruilen of retourneren.

9.4 Indien er op het moment van omruilen geen geschikt alternatief product voorhanden is, bestaat ook altijd de mogelijkheid het product om te ruilen voor een door Fietsmobielnet uitgegeven tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag.

9.5 Indien de Klant niet de Kassabon kan overleggen zoals vereist ingevolge artikel 9.1 onder a, maar wel aan de overige in artikel 9.1 gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan Fietsmobielnet uit coulanceoverwegingen, dus geheel vrijblijvend, een bij Fietsmobielnet gekocht product terugnemen tegen omruiling voor een of meer andere producten of tegen overhandiging van een tegoedbon (gelijk aan de aankoopprijs als vermeld op de Kassabon), mits in ieder geval ook de volgende voorwaarden worden vervuld:

a) Het product is op de datum van retourneren een product dat opgenomen is in het assortiment van Fietsmobielnet.

b) De Klant toont een origineel en geldig legitimatiebewijs en stelt Fietsmobielnet in staat daarvan een fotokopie te maken ten behoeve van de interne administratie van Fietsmobielnet.

9.6 Door Fietsmobielnet uitgegeven cadeau- of tegoedbonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restantbedrag na verzilvering van een door Fietsmobielnet uitgegeven cadeau- of tegoedbon, ontvangt de Klant een nieuwe cadeau- of tegoedbon. Wanneer het restantbedrag echter onder een bedrag van 5 Euro komt zal dit contant aan de Klant voldaan worden.

10. Fabrieksgarantie en wettelijke garantie

10.1 Op door de Klant bij Fietsmobielnet gekochte producten kan een fabrieksgarantie rusten. Informatie daaromtrent treft de Klant aan in of op de verpakking van het betreffende product.

10.2 Fietsmobielnet verschaft geen eigen (additionele) garantie op door haar geleverde producten, maar zal – ook in het geval dat een fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 10.1 geldt – de op haar als verkoper rustende wettelijke verplichtingen in het kader van conformiteit van verkochte producten als bedoeld in artikel 7:17 en 7:18 lid 2 B.W. onverkort nakomen tegenover de Klant. Fietsmobielnet staat er in geval van non-conformiteit voor in dat zij binnen een redelijke termijn zorg draagt voor herstel of vervanging van het betreffende product, overeenkomstig het daaromtrent in de artikelen 7:21 en 7:22 B.W. bepaalde en mits de Klant heeft voldaan aan zijn klachtplicht als opgenomen in artikel 7:23 B.W. Indien herstel of vervanging in geval van non-conformiteit onmogelijk is dan wel in redelijkheid niet van Fietsmobielnet kan worden gevergd, dan wel indien Fietsmobielnet niet binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast voor de Klant voor herstel of vervanging kan zorgdragen, dan heeft de Klant de bevoegdheid de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden, zulks met inachtneming van het omtrent dat ontbindingsrecht bepaalde in artikel 7: 22 lid 1 sub a B.W. bepaalde. Indien de reparatietermijn de grenzen van wat in redelijkheid nog van de Klant verwacht mag worden dreigt te benaderen, stelt Fietsmobielnet op verzoek van de Klant een leenexemplaar ter beschikking.

het geleende valt onder gehele verantwoording van de klant, en eventuele kosten die kunnen voortvloeien uit reparatie of diefstal van het geleende .

10.3 De Klant kan alleen wettelijke garantie claimen bij Fietsmobielnet wanneer het product is gekocht bij Fietsmobielnet.

10.4 De wettelijke garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het product, waarbij de Kassabon als garantiebewijs dient.

10.5 Ingeval een defect/gebrek in of aan een product het gevolg is van ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de ruimste zin van het woord, demontage of de-installatie, opzet of grove nalatigheid van de Klant, geldt in geen geval dat de Klant zich jegens Fietsmobielnet kan beroepen op garantie.

10.6 Indien tijdens het door Fietsmobielnet of door de fabrikant uitgevoerde onderzoek blijkt dat het defect/gebrek veroorzaakt wordt door illegale of onjuiste installatie van software, is (wettelijke) garantie van Fietsmobielnet eveneens uitgesloten.

10.7 Indien tijdens het door Fietsmobielnet of door de fabrikant uitgevoerde onderzoek blijkt dat een derde geprobeerd heeft het product te herstellen kan de Klant jegens Fietsmobielnet geen beroep doen op (wettelijke) garantie, tenzij een geval als bedoeld in artikel 6:21 lid 6 B.W. zich voordoet, of tenzij Fietsmobielnet daartoe op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

10.8 Indien het type- of serienummer van het product is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is, vervalt ook iedere aanspraak van de Klant op (wettelijke) garantie van Fietsmobielnet.

10.9 Als de Klant een beroep doet op het verlenen van (wettelijke) garantie, zal hij Fietsmobielnet alle noodzakelijke medewerking moeten verlenen door Fietsmobielnet onder meer de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden waaronder of waarin het product is gebruikt en de wijze waarop de producten zijn geïnstalleerd.

11. Reparaties

Reparaties waarvoor fabrieksgarantie geldt en waarbij de Klant zelf een beroep wil doen op fabrieksgarantie

11.1 Bij een defect waarvoor fabrieksgarantie geldt kan de Klant:

a) Bij producten met een ophaal- en bezorgservice (pick-up & return) zelf desgewenst direct contact opnemen met de betreffende fabrikant. Vrijwel alle telefoonnummers en websites van fabrikanten staan vermeld in Koop en Garantie Fietsmobielnet. Op moment dat de Klant contact opneemt met de fabrikant, moet de Klant de Kassabon steeds bij de hand hebben.

b) Bij producten met een breng-in (Carry-in) fabrieksgarantie kan de Klant het product afgeven bij de servicebalie in de winkel. De Klant dient een kopie van de Kassabon aan Fietsmobielnet te overhandigen.

11.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel 11 laat nadrukkelijk onverlet het recht van de Klant om jegens Fietsmobielnet aanspraak te maken op nakoming door Fietsmobielnet van de op haar als verkoper rustende dwingend wettelijke verplichtingen in geval van levering van non-conforme producten in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Reparaties aan non-conforme producten en overige reparaties

11.3 Indien een defect zich meer dan zes (6) maanden na de aflevering manifesteert en de Klant aantoont (i) dat het gekochte product non-conform was ten tijde van de aflevering en (ii) door hem sinds de aflevering ook normaal is gebruikt en daaromtrent ook de nodige informatie heeft verstrekt, vindt herstel of vervanging kosteloos plaats totdat twee jaar zijn verstreken vanaf de datum van aflevering van het betreffende product. In geval van vervanging is Fietsmobielnet gerechtigd een technisch gelijkwaardig product ter vervanging van het niet-conforme product aan de Klant te leveren.

11.4 Indien een defect zich meer dan twee jaar na de datum van aflevering van het betreffende product manifesteert en de Klant bewijst dat sprake is van een non-conform product ten tijde van de aflevering dat door hem sindsdien normaal is gebruikt en daarover ook informatie heeft verstrekt, kan Fietsmobielnet aanspraak maken op een redelijke bijdrage van de Klant in de kosten van herstel of vervanging indien de reparatie of de vervanging leidt tot een aanzienlijke verlenging van de economische levensduur van het betreffende product.

11.5 In al die gevallen waarin geen sprake is van non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 11.1, brengt Fietsmobielnet de kosten van reparatie aan de Klant in rekening. In al die gevallen waarin geen sprake is van non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie en uitsluitend indien de Klant aangeeft het defecte product niet door Fietsmobielnet te willen laten repareren, brengt Fietsmobielnet de Klant onderzoekskosten in rekening.

11.6 Indien Fietsmobielnet voornemens is onderzoek- en/of reparatiekosten door te berekenen overeenkomstig artikel 11.5, wordt de Klant vooraf ingelicht over de omvang van die onderzoek- en reparatiekosten. Eerst na akkoord van de Klant op de verstrekte prijsopgave wordt begonnen met de reparatie. Indien de Klant niet instemt met de begrote reparatiekosten, zal het product eerst na betaling van de onderzoekskosten aan de Klant worden geretourneerd.

Garantie op uitgevoerde reparaties

11.7 Op alle tegen betaling uitgevoerde reparaties als bedoeld in artikel 11.6 verleent Fietsmobielnet twee maanden garantie, tenzij op de reparatie bon anders staat vermeld. Deze garantie ziet uitsluitend op het naar behoren uitgevoerd zijn door Fietsmobielnet van de betreffende reparatie (inclusief eventueel vervangen onderdelen). Deze garantie ziet dus uitdrukkelijk niet op slijtende delen en eventueel nadien ontstane gebreken in of aan gerepareerde producten als gevolg van onjuist, ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, opzet, grove nalatigheid of van buiten komend onheil.

11.7a Waneer er na reparatie een afhaal termijn wordt afgesproken en deze niet wordt nageleeft en er geen gegronde reden en of contact is geweest met Fietsmobielnet, zal er €5,- (vijf euro) stallingsgeld worden berekend voor elke dag dat het reparatie object niet wordt opgehaald conform afspraak. Waneer object langer dan 1 maand bij Fietsmobielnet is gestald zonder dat opdrachtgever hiervoor een geldende reden heeft en dit gemeld heeft bij Fietsmobielnet, zal object in eigendom vallen van Fietsmobielnet zonder enige vorm van compensatie aan opdrachtgever, dit ter compensatie van gemaakte kosten.

Op reparatie opdrachten die door derden, “contractpartijen” waar Fietsmobielnet in opdracht voor werkt en worden uitgezet kan geen aanspraak gemaakt worden op de door Fietsmobielnet uitgevoerde reparaties, tenzij in overleg anders wordt afgesproken, mocht na reparatie een vervolg opdracht uitgezet worden voor garantie, dan zal Fietsmobielnet de daadwerkelijke reiskosten visa versa in rekening brengen, en haar uurloon excl. geldende BTW tarieven, onderdelen in overleg met de contractpartij bespreken al vorens er tot aanname van de garantie opdracht wordt uitgereden en gewerkt.

Zorgdragend voor back-up

11.8 Bij het verrichten van een reparatie kunnen opgeslagen gegevens, databestanden, besturingssystemen of programma’s verloren gaan. De Klant dient daarom zelf zorg te dragen voor een back-up, voordat het product ter reparatie aan Fietsmobielnet wordt aangeboden. Fietsmobielnet is niet gehouden, noch aansprakelijk, voor het veiligstellen van aanwezige gegevens, databestanden, besturingssystemen of programma’s. Ook voor het opnieuw invoeren of installeren van de betreffende gegevens, databestanden, besturingssysteem of programma’s na reparatie is de Klant zelf verantwoordelijk.

Afhalen van gerepareerde producten

11.9 Gerepareerde producten kunnen alleen op vertoon van het originele inname- en afhaalbewijs van Fietsmobielnet aan de Klant worden afgegeven.

Fietsmobielnet is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele inname- en afhaalbewijs van Fietsmobielnet het product afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar daarvan is.

12. Privacy

12.1 Fietsmobielnet verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Klanten uitsluitend ten behoeve van de administratie en uitvoering van met Klanten gesloten Overeenkomsten, (ii) onderzoek aan door Klanten aangeboden defecte producten en (iii) reparatie aan door Klanten aangeboden defecte producten, (iv) voor het klantenbestand van Fietsmobielnet, een en ander in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien een Klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, kan de Klant hierover per e-mail via mailto:service@fietsmobielnet.nl  contact opnemen en Fietsmobielnet zal aan de Klant alle gewenste informatie verstrekken en indien zulks door de Klant gewenst wordt de gegevens aanpassen of verwijderen, tenzij een op Fietsmobielnet rustende wettelijke verplichting hieraan in de weg staat en mits de Klant als bijlage bij de betreffende e-mail een kopie van zijn geldig legitimatiebewijs heeft gevoegd. De gegevens van Klanten worden door Fietsmobielnet niet verstrekt aan derden.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Informatie op de website van Fietsmobielnet is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en niet bedoeld als advies. Indien Fietsmobielnet op haar website links heeft opgenomen naar andere websites die wellicht interessant kunnen zijn voor de Klant, dan is Fietsmobielnet niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt als gevolg van een bezoek aan die website, zoals, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een virus of onjuistheid of onvolledigheid van de op die website aanwezige informatie.

13.2 Aansprakelijkheid van Fietsmobielnet tegenover de Klant wordt in alle gevallen beoordeeld op de voet van artikel 7:24 B.W., of in het geval dat artikel niet van toepassing is, het toepasselijke dwingende recht.

13.3 Bij aankoop van een gebruikte E-Bike, geld "GEEN GARANTIE" DIT GELD VOOR HET GEHELE ELECTRISCHE GEDEELTE, OP DE FIETS ZELF ZAL EEN COULANCE REGELING VAN TOEPASSING ZIJN, BINNEN 7 DAGEN NA AANKOOP WORDEN E.V.T. KLEINE REPARATIES KOSTENLOOS GEREPAREERD. WELKE ANDERE VORM VAN CLAIM, ZAL DIRECT VAN DE HAND WORDEN GEDAAN CONFORM AFSPRAAK BIJ AANKOOP.

14. Overmacht

14.1 In geval van overmacht aan de zijde van Fietsmobielnet heeft de Klant slechts recht op schadevergoeding van Fietsmobielnet, indien Fietsmobielnet in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Fietsmobielnet bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De Klant heeft in dat geval recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van het door Fietsmobielnet genoten voordeel.

15. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

15.1 Op deze algemene verkoopvoorwaarden, op alle Overeenkomsten, aanbiedingen, prijsopgaven en offertes en op iedere andere rechtsrelatie tussen Fietsmobielnet en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.

15.2 Alle geschillen tussen Fietsmobielnet en de Klant worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter.